depa Mini Transformation Voucher

รูปแบบและเงื่อนไขโครงการ

สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามเงื่อนไขโครงการจำนวนร้อย่ละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาง

ต้องเป็นการซื้อหรือให้บริการกับผู้ขายและผู้ให้บริการด้านดิจิดัลที่ขึ้นทะเบียนกับ depa

เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) คือผู้ที่ได้กับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดำเนินงานล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนำส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังกับสำนักงาน

จำกัดสิทธิ SMEs 1 รายต่อ 1 คูปอง /เกษตรกร 1 ครัวเรือนต่อ 1 คูปอง/ วิสาหกิจชุมชน 1 ชุมชนต่อ 1 คูปอง หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ SME จะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม เงื่อนไขของโครงการฯ

depaคือใคร

ดีป้า (depa) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลลและไม่เป็นส่วนราชการ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความั่นคงของประเทศ

โครงการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในรูปแบบคูปอง depa mini Transformation Voucher 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดทำมาตราการช่วยเหลือหรืออุดหนุนในรูปแบบโครงการ(Vouchur) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้SMEsไทย ในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

วิธีการClaimบัตรกำนัน

STEP 1

สมัครเป็นสมาชิกของdepaที่ https://member.depa.or.th

STEP 2

เมื่อได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ธุรกิจจะได้รับCouponสำหรับนำมาใช้ในโครงการ

STEP 3

โดยให้เลือกแพคเกจของOKKAMI จากลิสรายการในโครงการ Package Digital

STEP 4

ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร

STEP 5

ติดต่อซื้อแพ็คเกจกับทางOKKAMI เพื่อชำระเงินและขอเอกสารใบเสร็จ

STEP 6

เตรียมเอกสารเบิกจ่าย (เอกสารที่ต้องเตรียมอยู่ในหัวข้อถัดไป)

STEP 7

ยื่นเบิกรับค่าใช้จ่าย (จากหน่วยงานของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ เช็คได้จาก https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon หัวข้อ พื้นที่ให้บริการ)

STEP 8

รอรับเงินสนับสนุน โดยสามารถเช็คสถานะการรับเงินได้จากบัญชีสมาชิกของdepa

ธุรกิจที่เข้าเกณฑ์การใช้คูปองของdepa

1 – ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน กิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และ กิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
2 – เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตรอยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดย บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 
3 – บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับ กระทรวงพาณิชย์ 

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน

 

1 – ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member
2 – เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
  • สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
  • เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
  • เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
  • สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
  • ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
  • การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด

วิธีการสมัครสมาชิกและการใช้งานคูปอง